Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng

iHCM hỗ trợ quản lý theo thẻ điểm cân bàng (Balanced Scoredcard), mục tiêu của doanh nghiệp/tổ chức, phòng ban/bộ phận và cá nhân được liên kết và phân nhóm thành 4 nhóm: Tài chính, Khách hàng, Qui trình nội bộ, Phát triển. Cách thức này giúp tổ chức phát triển bền vững.

 

Chủ đề: Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng

Các bước xây dựng KPI trong doanh nghiệp

Bài viết dưới đây cung cấp cho chúng ta các bước để xây dựng KPI & BSC trong doanh nghiệp bằng những kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai dự án.

Xem tiếp
Thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp

Xem tất cả các phần: Phần 1Phần 2.

Như giới thiệu tại Phần I, quý vị đã biết khái niệm thẻ điểm cân bằngkhung năng lực, tại Phần II, nghiên cứu sẽ xây dựng mô hình quan hệ giữa thẻ điểm cân bằng và khung năng lực. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát thực tiễn tại các doanh nghiệp và là mô hình khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng bộ khung năng lực phục vụ cho thẻ điểm cân bằng nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao.

Xem tiếp
Thiết lập chỉ số KPI

Thông thường để đánh giá kết quả, chúng ta thường đo lường các kết quả đầu ra đạt được, vì sao lại như vậy? Đơn giản là do việc đo lường kết quả thường đơn giản và chính xác. Nếu chúng ta muốn biết bao nhiêu đơn hàng được đặt trong tháng, công việc chỉ là đếm số đơn hàng, nếu chúng ta muốn biết có bao nhiêu tai nạn lao động xảy ra trong nhà máy, chúng ta sẽ tham khảo nhật ký tai nạn trong nhà máy là có số liệu. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn tăng số đơn hàng hay giảm số tai nạn trong nhà máy thì các con số trên không giúp ích được nhiều.

Xem tiếp
Mối quan hệ giữa khung năng lực và thẻ điểm cân bằng - Phần I - iHCM

Xem tất cả các phần: Phần 1, Phần 2.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, nhân lực trở thành nguồn gốc ảnh hưởng tới thành công của doanh nghiêp. Nghiên cứu này nhấn mạnh nguồn nhân lực chính là nền tảng để đạt được kết quả kinh doanh như tỉ lệ hoàn vốn, thị phần, sự hài lòng của nhân viên và sự thỏa mãn của khách hàng. Nghiên cứu này giải thích việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng bằng cách phát triển khung năng lực trong mối quan hệ với giá trị của tổ chức/doanh nghiệp để đạt được hiệu quả kinh doanh.

Xem tiếp
Balanced Scorecard là gì

Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng là cách thức quản trị và lên kế hoạch chiến lược của tổ chức, nó được sử dụng để định hướng các mục tiêu, hành động theo tầm nhìn và chiến lược đã định. Nó cải thiện sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài tổ chức đồng thời theo dõi kết quả theo mục tiêu chiến lược đặt ra.

Được tiến sỹ Robert Kaplan (Harvard Business School) và David Norton đặt nền tảng như là một phương pháp đo lường kết quả toàn diện bao gồm các chỉ số không chỉ là tài chính cho các nhà quản lý nhằm cung cấp cho họ cái nhìn tổng thể, cân bằng hơn trong việc đánh giá kết quả hoạt động.

Xem tiếp
Thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng

Không chỉ giúp thiết lập mục tiêu, hệ thống phần mềm iHCM còn có thể giúp tổ chức hoạch định, thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scoredcard - BSC) nhằm giúp doanh nghiệp/tổ chức phát triển bền vững, đi đúng hướng theo chiến lược đã đặt ra.

Xem tiếp
Đánh giá nhân viên theo thẻ điểm cân bằng

Không chỉ giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống mục tiêu và đánh giá nhân viên theo cách thông thường, iHCM còn hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập mục tiêu và đánh giá theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scoredcard - BSC).

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực