Đánh giá kết quả công việc

Chủ đề: Đánh giá kết quả công việc

Đánh giá theo kết quả hoàn thành mục tiêu - Đánh giá thành tích

Sau quá trình thiết lập mục tiêu, nhà quản lý và nhân viên tương tác với nhau để hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu, cuối cùng của chu kỳ này là đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu. Việc đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu là một phần không thể thiếu của quản lý hiệu suất, hiểu được tầm quan trọng của việc này, Hyperlogy đã đưa tính năng này trở thành một phần của giải pháp quản trị hiệu suất trong iHCM với nhiều chức năng hữu ích.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực