Đánh giá năng lực nhân viên

Quản lý khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên chưa bao giờ dễ dàng đến thế

  • Xây dựng bộ khung năng lực theo từng vị trí công tác
  • Đánh giá theo quy trình đã thiết lập của doanh nghiệp
  • Tự động tổng hợp, xếp loại và báo cáo kết quả đánh giá

Đánh giá 360

Đánh giá và phản hồi nhân viên một cách toàn diện

  • Xây dựng các tiêu chí đánh giá mới ngoài năng lực
  • Đánh giá theo quy trình lựa chọn có nhiều cấp tham gia: Cấp trên, cấp dưới, xung quanh, đồng nghiệp, bản thân
  • Tổng kết điểm nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian

Khảo sát nhân viên

Lắng nghe, chia sẻ, phản hồi đa chiều để phát triển mạnh mẽ

  • Cấu hình chia sẻ linh hoạt cho bản khảo sát
  • Tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo/dashboard dễ dàng và tiết kiệm thời gian

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực