Sau quá trình thiết lập mục tiêu, nhà quản lý và nhân viên tương tác với nhau để hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu, cuối cùng của chu kỳ này là đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu. Việc đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu là một phần không thể thiếu của quản lý hiệu suất, hiểu được tầm quan trọng của việc này, Hyperlogy đã đưa tính năng này trở thành một phần của giải pháp quản trị hiệu suất trong iHCM với nhiều chức năng hữu ích.

Đánh giá hiệu suất

Đánh giá nhà quản lý bằng kết quả hoàn thành mục tiêu bộ phận

Nhà quản lý khác nhân viên ở chỗ họ phải chịu trách nhiệm về kết quả của cả một bộ phận, một nhóm người. Do đó khi đánh giá hiệu quả của nhà quản lý không thể chỉ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của cá nhân mà còn là kết quả của bộ phận mà người đó quản lý.

Đối với nhà quản lý (ví dụ như trưởng bộ phận), việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của họ cần căn cứ chính vào kết quả của bộ phận. iHCM hỗ trợ việc thiết lập mục tiêu không chỉ cho từng cá nhân mà còn cho từng bộ phận và gắn trách nhiệm hoàn thành mục tiêu của bộ phận với nhà quản lý, khi sinh phiếu đánh giá hệ thống tự động đưa kết quả hoàn thành mục tiêu của bộ phận thành một mục của phiếu.

Màn hình trang chủ

Tham khảo việc thực hiện mục tiêu, công việc trong quá trình đánh giá

Để đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên, nhà quản lý cần xem lại toàn bộ kết quả của việc thực hiện mục tiêu trong chu kỳ đánh giá. iHCM được thiết kế để lưu trữ toàn bộ quá trình tương tác để thực hiện mục tiêu giữa nhân viên với nhà quản lý cũng như với những nhân viên có liên quan, và đây chính là cơ sở hỗ trợ cho nhà quản lý trong quá trình đánh giá.

Hướng dẫn nhân viên đánh giá

Hướng dẫn người đánh giá thực hiện đúng qui định

Việc đánh giá nhân viên không chỉ để xem xét lương, thưởng mà còn là cơ hội để nhà quản lý và nhân viên tương tác và hỗ trợ nhau. Qua đó nhân viên hiểu được quan điểm, mục tiêu, phương thức đánh giá của nhà quản lý; nhà quản lý cũng chỉ dẫn nhân viên trong lúc đánh giá nhằm đạt được kết quả cao hơn.

iHCM được thiết kế với chức năng giúp những người tham gia quá trình đánh giá có thể nhận xét trực tiếp vào bản đánh giá, giúp các bên có thể hỗ trợ, trao đổi, hướng dẫn nhau cùng vì mục tiêu chung của doanh nghiệp/tổ chức.

Hỗ trợ KPI trog đánh giá

Sử dụng KPI đánh giá nhân viên

iHCM hỗ trợ mục tiêu có KPI, tổ chức có thể thiết lập KPI theo nhu cầu của mình để đo lường chính xác kết quả đối với các chỉ tiêu quan trọng, trong quá trình đánh giá nhà quản lý có thể căn cứ vào KPI đưa ra kết quả cuối cùng.

Kết quả thực hiện mục tiêu được sử dụng để phục vụ  đánh giá hiệu quả công việc.

Việc thiết lập mục tiêu, đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu trong iHCM được ứng dụng theo phương thức quản lý theo mục tiêu (MBO), phương thức được Google, Apple, Metro Cash & Carry,... áp dụng.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí