Hoạch định là khâu thiết yếu trong điều hành doanh nghiệp/tổ chức. Hàng năm lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức vẫn thường thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp, từ các mục tiêu cấp cao nhất, chúng được chia nhỏ xuống thành mục tiêu cấp phòng ban, bộ phận cấp dưới, từ đó các mục tiêu này tiếp tục được liên kết xuống từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Các nghiên cứu về Hoạch định mục tiêu cho thấy

95%
 

"Nhân viên không hiểu chiến lược và mục tiêu doanh nghiệp."-- Theo Dr. Norton & Kaplan --

84%
 

"Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực."-- Theo Saratoga Institute --

50%
 

"Hiệu suất trung bình của nhân viên bị lãng phí vào những việc không sinh lợi nhuận."-- Theo Corporate Strategy Research --

Hiểu được nhu cầu trên, iHCM giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống mục tiêu liên kết từ cấp công ty, bộ phận tới từng cá nhân, qua đó từng người biết được mục tiêu cụ thể cần thực hiện. Cùng với hệ thống mục tiêu iHCM giúp thiết lập hệ thống năng lực trong doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp chọn, đánh giá đúng người.

Thiết lập hệ thống mục tiêu cho tổ chức, bộ phận, cá nhân. Các mục tiêu này được liên kết với nhau theo sơ đồ liên kết hình cây. Để đạt được mục tiêu, nhân viên phải có các hành động mà chúng tôi gọi đó là công việc, iHCM giúp nhân viên, nhà quản lý tương tác cùng nhau giao việc. Quá trình thiết lập hệ thống mục tiêu thông thường có sự tham gia, đàm phán của lãnh đạo, quản lý tầm trung, thậm chí xuống từng nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức. Qua quá trình đàm phán, thiết lập mục tiêu mọi bộ phận, nhân viên đều biết rõ đích cần phải làm trong năm. iHCM gọi sơ đồ mục tiêu liên kết hình cây là "Bản đồ mục tiêu doanh nghiệp.

Bản đồ mục tiêu

Các mục tiêu có thể được gắn chỉ số đo lường bằng cách thiết lập KPI và được đo đạc từng chu kỳ (Theo ngày, tuần, tháng, quý). Việc áp dụng KPI giúp tổ chức đo lường chính xác được hiệu suất làm việc của từng cá nhân, bộ phận, qua đó nhân viên có được thu nhập liên quan, đây là cách thức khuyến khích, tạo động lực và giữ chân nhân tài.

Thiết lập KPI

DangkyngayTrải nghiệm hoàn toàn miễn phí!

Việc thiết lập mục tiêu, KPI là chưa đủ nếu như con người không đủ năng lực để thực hiện mục tiêu đó, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được những yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có đối với từng vị trí công tác, các yếu tố này được gọi là Khung năng lực. Thiết lập bộ từ điển khung năng lực, định nghĩa chi tiết từng mức đánh giá cùng hệ số cho từng chỉ số gắn tới từng vị trí công tác trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp chọn, đào tạo đúng người, đánh giá đúng năng lực nhân viên cho từng vị trí công tác. Đây là chức năng thiết lập bộ từ điển năng lực giúp xác định năng lực cần thiết cho từng vị trí công tác.

Thiết lập bộ từ điển năng lực

Để hạn chế việc lựa chọn mức độ theo cảm tính, iHCM giúp doanh nghiệp định nghĩa từng mức độ năng lực. Mặt khác, iHCM còn giúp thiết lập mức độ quan trọng (hệ số) cho từng khung năng lực đối với từng vị trí công tác. Chúng tôi cung cấp sẵn bộ thư viện 86 khung năng lực và 103 vị trí công tác cơ bản được dùng phổ biến trong doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp/tổ chức có thể chỉnh sửa, thay đổi bộ thư viện này cho phù hợp với điều kiện thực tế. iHCM cũng giúp doanh nghiệp thiết lập mức độ kỳ vọng của mình đối với từng khung năng lực ứng vào mỗi vị trí công tác.

Để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, với tính năng tùy biến bảng mục tiêu, iHCM giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card).

Thiết lập mục tiêu BSC

Không chỉ giúp doanh nghiệp trong việc hoạch định, iHCM còn hỗ trợ giám sát và đánh giá nhân viên cũng như các bộ phận trong doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí