Điều 1. Các thuật ngữ

- Hệ thống iHCM: Bao gồm các chức năng về quản trị nhân lực, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ đối tác. Hệ thống được quản lý và bảo mật cao trên nền tảng Điện toán đám mây.

- Dữ liệu: Là toàn bộ thông tin của được lưu trữ trong “Hệ thống iHCM”.

- Dữ liệu riêng: Là toàn bộ thông tin của khách hàng được lưu trữ trong “Hệ thống iHCM” và chỉ được dùng trong nội bộ của khách hàng

- Dữ liệu công khai: Là toàn bộ hệ thống của khách hàng được lưu trữ trong “Hệ thống iHCM” nhưng được công bố công khai theo thiết kế của “Hệ thống iHCM” (Ví dụ thông tin tuyển dụng được công bố công khai trên website tuyển dụng).

- Thuê bao: Là việc sử dụng “Hệ thống iHCM” theo hình thức trả phí hàng năm.

- Giờ làm việc: Là khoảng thời gian từ 8h sáng đến 12h trưa và 1h30 chiều tới 5h30 chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6, không bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định của nhà nước.

- Tài khoản đặc quyền: Là tài khoản quản trị đầu tiên được Hyperlogy bàn giao cho khách hàng sử dụng, quyền quản trị của tài khoản này tồn tại từ lúc bắt đầu kích hoạt dịch vụ cho tới lúc kết thúc sử dụng dịch vụ.

Điều 2. Thông tin đăng ký

Người đăng ký thông tin chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký, Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của bên đăng ký trong trường hợp thông tin đăng ký không đúng. Hyperlogy có quyền từ chối phục vụ, xóa dữ liệu mà không phải bồi hoàn trong những trường hợp thông tin đăng ký không đúng vì bất kỳ lý do gì. Hyperlogy khuyến nghị người đăng ký sử dụng hộp thư điện tử chính thức của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký, tốt nhất là sử dụng hộp thư với tên miền chính thức của doanh nghiệp, tránh sử dụng các hộp thư đăng ký miễn phí (Như gmail, yahoo,...). Hyperlogy tôn trọng và bảo vệ các thông tin của người đăng ký.

Điều 3. Dùng thử/Dùng miễn phí

- Khi khách hàng đăng ký sử dụng thử hoặc sử dụng miễn phí dịch vụ iHCM và được sự đồng ý của Hyperlogy, Hyperlogy sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho khách hàng cho tới khi:

   + Hết thời gian dùng thử.

   + Khách hàng chính thức dùng dịch vụ. 

- Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử/dùng miễn phí. Khi hết hạn dùng thử mà khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao, dữ liệu dùng thử của khách hàng có thể bị xóa bỏ khỏi hệ thống sau 14 ngày kể từ khi hết hạn.

Điều 4. Phí dịch vụ và thanh toán

- Hàng năm Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Hyperlogy đúng số tiền và đúng hạn theo quy định.

- Khách hàng có quyền lựa chọn phương thức, hình thức thanh toán và thời hạn sử dụng Dịch vụ theo các cách thức đã được cung cấp theo báo giá.

- Hyperlogy chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ iHCM cho khách hàng theo hình thức thuê bao trả tiền hàng năm.

Điều 5. Hết hạn sử dụng dịch vụ

- Dữ liệu của khách hàng có thể được xóa khỏi hệ thống sau 30 ngày kể từ khi hết hạn sử dụng dịch vụ, trước khi dữ liệu bị xóa khỏi hệ thống, Hyperlogy có thể thông báo cho khách hàng được biết.

- Bảo mật dữ liệu khách hàng còn nằm trên hệ thống trong trường hợp này tuân thủ các điều khoản khác có trong "Điều khoản sử dụng" này.

Điều 6. Quản lý tài khoản, bàn giao và quản lý tài sản

- Khách hàng sẽ được cấp tài khoản (account) tương ứng với nội dung đăng ký trong Phiếu thông tin doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ.

- Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng phần mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử dụng do mình quản lý.

- Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo khuyến cáo của Hyperlogy để tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm.

- Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Hyperlogy, khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên sử dụng hệ thống và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tất cả các tài khoản của mình.

- Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ.

- Hyperlogy cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:

   + Theo yêu cầu của Khách hàng.

   + Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Hyperlogy sẽ thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy nếu như việc đó không trái với các qui định của pháp luật.

Điều 7. Quản lý tài khoản đặc quyền và thông tin liên lạc

- Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thay đổi các thông tin liên quan tới tài khoản đặc quyền, thông tin liên lạc cũng như tác động khác liên quan tới tài khoản đặc quyền, khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho Hyperlogy yêu cầu có xác thực pháp lý được công nhận bởi Pháp luật Việt Nam.

- Sau khi nhận được yêu cầu ở trên, Hyperlogy sẽ thực hiện yêu cầu và thông báo lại cho khách hàng.

Điều 8. Bảo mật/An toàn thông tin và hỗ trợ

Hyperlogy cam kết thực hiện các chính sách bảo mật và vận hành sau:

- Thực hiện những biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001.

- Không được phép tiết lộ dữ liệu riêng của khách hàng ngoại trừ theo yêu cầu của Pháp luật. Dữ liệu có thể được sử dụng cho mục đích thống kê, hỗ trợ khách hàng.

- Dữ liệu riêng của khách hàng được mã hóa trên đường truyền theo tiêu chuẩn SSL/TLS, với mức độ khó của khóa công khai tối thiểu tương đương với thuật toán RSA độ dài khóa 2048 bit.

- Dữ liệu khách hàng được sao lưu hàng ngày.

- Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cũng như hoàn thiện các tính năng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Có trách nhiệm khắc phục sự cố hệ thống.

- Có phản ứng trong vòng 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi vấn đề được xác định là lỗi ứng dụng, lỗi hệ thống.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ phần mềm ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống.

Điều 9. Trách nhiệm và phương pháp giải quyết khi xảy ra sự cố hoặc tranh chấp

9.1. Luật áp dụng

Bằng việc chấp nhận Quy định này, Khách Hàng và Hyperlogy đồng ý rằng luật điều chỉnh cho hợp đồng được giao kết giữa hai bên về việc sử dụng Dịch Vụ là pháp luật Việt Nam.

9.2. Giải quyết tranh chấp

- Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách Hàng được khuyến khích liên lạc và hợp tác với bộ phận hỗ trợ của Hyperlogy để giải quyết.

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trước hết trên cơ sở thương lượng giữa Các Bên. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng, một hoặc cả hai Bên có quyền đưa tranh chấp nêu trên ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Bên có lỗi gây ra tranh chấp sẽ phải chịu mọi chi phí hợp lý để giải quyết tranh chấp, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí giám định, phí thuê chuyên gia tư vấn.

Điều 10. Điều khoản đảm bảo và giới hạn trách nhiệm

- Trong mọi trường hợp, Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, ngừng công việc, lợi thế kinh doanh, mất dữ liệu do hậu quả của:

   + Các hành vi của bất kỳ bên thứ 3 nào đối với Hyperlogy.

   + Việc sử dụng hay không thể sử dụng iHCM.

   + Bất kỳ các vẫn đề nào khác liên quan tới iHCM.

- Hyperlogy không cam kết hay bảo đảm rằng hệ thống iHCM mà khách hàng sử dụng không bị gián đoạn, không bị lỗi.

Điều 11. Quyền thay đổi điều khoản sử dụng

- Hyperlogy có quyền thay đổi các điều khoản, loại bỏ hoặc bổ sung các điều khoản mới áp dụng cho iHCM, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật pháp hay chức năng của iHCM. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên tìm hiểu và cập nhật các điều khoản được công bố tại trang này.

- Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các sửa đổi với các điều khoản cũ; các sửa đổi, bổ sung được ưu tiên áp dụng.

- Các thay đổi có hiệu lực ngay tức thì kể từ khi được đăng.

Điều 12. Điều khoản chung

- Khách hàng không sử dụng, cũng không cho phép ai sử dụng iHCM cho các hành vi, mục đích sau:

   + Vi phạm quy định của pháp luật.

   + Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.

   + Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.

   + Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

   + Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

- Trong mọi trường hợp, nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản được công bố tại trang này với các điều khoản khác (Nếu có), các điều khoản được công bố tại trang này được ưu tiên áp dụng.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí