Làm cho nhân viên hiểu chiến lược, mục tiêu của tổ chức là việc hết sức cần thiết trong quản trị doanh nghiệp.

Thiết lập mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp

7%
 

“Là số nhân viên ít ỏi hiểu được chiến lược và mong muốn giúp đạt được mục tiêu của tổ chức”-- Theo Strategy Focused --

50%
 

“Là phần hiệu suất của nhân viên bị lãng phí vào những việc không sinh ra lợi nhuận do nhân viên không hiểu mục tiêu”-- Theo bản nghiên cứu có tiêu đề “Measures that matter” của Corporate Strategy Board Reseach --

Khi thiết lập mục tiêu, hãy cố gắng để tất cả mọi người cùng tham gia vì họ có trách nhiệm đạt những mục tiêu đó sau khi được thiết lập, vì vậy nhà quản lý và nhân viên nên cùng nhau đàm phán, xây dựng mục tiêu. Ở các vị trí quản lý cấp cao và cấp trung, đặc biệt tại các công ty/tổ chức công nghệ cao, nhân viên có thể chủ động đặt mục tiêu cho chính mình, như vậy có thể thấy việc tạo và giao mục tiêu đôi khi không chỉ xuất phát theo chiều từ quản lý tới nhân viên, nói cách khác là quy trình tạo mục tiêu khác nhau theo vị trí và đặc thù của tổ chức. Với iHCM doanh nghiệp/tổ chức có thể tự thiết lập quy trình giao mục tiêu phù hợp với nhu cầu của mình, việc này giúp giảm gánh nặng cho lãnh đạo và quản lý cấp cao trong việc phân bổ mục tiêu xuống các bộ phận, cá nhân đồng thời làm cho nhân viên chủ động đóng góp trí lực của mình xây dựng tổ chức. Không chỉ giúp thiết lập, đàm phán mục tiêu, iHCM còn giúp liên kết, chia sẻ mục tiêu trong doanh nghiệp.

Mục tiêu SMART

iHCM giúp mọi mục tiêu được thiết lập theo cách SMART đảm bảo các yêu cầu.

Thiết lập mục tiêu SMART trong doanh nghiệp

  • • Specific: Cụ thể
  • • Measurable: Đo lường được
  • • Attainable: Có thể đạt được
  • • Realistic: Thực tế
  • • Timebound: Có thời hạn

Qua đó giúp thiết lập mục tiêu một cách khoa học. Đối với các mục tiêu quan trọng đo lường được chính xác bằng số liệu và có tính chu kỳ, iHCM hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập KPI và gắn vào mục tiêu.

Thư viện mục tiêu dùng chung

iHCM có sẵn bộ thư viện hơn 1000 mục tiêu được phân loại một cách khoa học theo nhiều ngành nghề, lĩnh vực giúp nhà quản lý có thể đưa mục tiêu tới nhân viên một cách khoa học. Việc này cũng giúp doanh nghiệp triển khai nhanh hơn và tiếp cận với hệ thống quản lý hiện đại một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Tổ chức có thể chỉnh sửa và xây dựng bộ thư viện mục tiêu dùng chung phù hợp với đặc thù của mình.

HCM có sẵn bộ thư viện hơn 1000 mục tiêu được phân loại một cách khoa học

Sau quá trình thiết lập mục tiêu, iHCM giúp nhà quản lý giám sát kết quả hoàn thành (Mục tiêu, công việc), iHCM hỗ trợ nhà quản lý có cách nhìn giám sát cả nhóm nhân viên trên cùng màn hình, đồng thời tương tác, hỗ trợ nhân viên đạt được mục tiêu, kết quả hoàn thành mục tiêu được sử dụng để đánh giá kết quả làm việc.

Việc thiết lập mục tiêuđánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu trong iHCM được ứng dụng theo phương thức quản lý theo mục tiêu (MBO), quý vị có thể xem thêm tại đây.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí