Quản lý & Liên kết mục tiêu/OKRs

Quản lý và liên kết hệ thống mục tiêu linh hoạt: Top - Down, Bottom – Up

  • Thiết lập và quản lý mục tiêu con/kết quả then chốt
  • Quản lý hệ thống mục tiêu và bám sát tiến độ mục tiêu
  • Bản đồ liên kết mục tiêu thể hiện sự phân bổ hoặc kết nối mục tiêu
  • Thông tin các mục tiêu/OKRs được tập trung trên một hệ thống

Checkin/Review mục tiêu/OKRs

Truy xuất kết quả KPI chỉ với một click chuột

  • Tạo bản Checkin/Review OKRs theo nhiều chu kỳ: Tuần/tháng/quý/năm
  • Theo dõi lịch sử tiến độ hoàn thành của mục tiêu/OKRs
  • Dữ liệu tập trung, truy xuất dễ dàng

Quản lý công việc theo mục tiêu/OKRs

Kiểm soát hành động cụ thể thông qua công việc để đạt được mục tiêu

  • Tạo và giao việc cho nhân viên dễ dàng
  • Kiểm tra tiến độ công việc nhanh chóng
  • Phối hợp công việc linh hoạt

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực