Mục tiêu trong doanh nghiệp/tổ chức thường không chỉ dành cho một người mà nó được chia sẻ, chẳng hạn mục tiêu của một bộ phận là gì được phổ biến cho tất cả mọi người trong bộ phận đó để mọi người cùng hướng tới, mục tiêu của nhân viên thường được chia sẻ cho nhà quản lý cấp trên, nhiều mục tiêu được chia sẻ cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp/tổ chức được biết như doanh thu, lợi nhuận,....

Mục tiêu của nhân viên thường được đặt ra để phục vụ mục tiêu cao hơn của tổ chức, nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như nhân viên biết rõ mục tiêu của mình cũng như mục tiêu này hỗ trợ cho mục tiêu nào của tổ chức, cá nhân khác, đồng thời hiểu được mục tiêu của mình làm sẽ phụ thuộc vào ai trong doanh nghiệp/tổ chức thì hiệu suất của nhân viên thường cao hơn những nhân viên khác.

Chia sẻ mục tiêu trong doanh nghiệp

Vì vậy tùy theo mục đích của doanh nghiệp/tổ chức, các mục tiêu thường được chia sẻ trong nội bộ ở một mức độ nhất định, iHCM được xây dựng không chỉ giúp doanh nghiệp thiết lập, liên kết mục tiêu mà còn giúp doanh nghiệp tùy biến chế độ chia sẻ mục tiêu theo nhu cầu của mình qua việc đặt chế độ chia sẻ trong hệ thống. Ví dụ: mục tiêu có thể được đặt chế độ chia sẻ "Chung", "Riêng", "Nội bộ phòng",... đối với phiên bản Enterprise iHCM cho phép doanh nghiệp/tổ chức tự thiết lập và đặt tên các chế độ chia sẻ tùy biến, ví dụ như "Hạn chế", "Bảo mật", "Bảo mật cao", "Rộng rãi",...

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí