Giá trị cốt lõi

Chủ đề: Giá trị cốt lõi

Năng lực là gì?

Từ điển năng lực

Để thực hiện được mục tiêu, các nhân viên phải có năng lực thực thi, vậy năng lực là gì? Năng lực bao gồm nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ, những yếu tố đó được gọi là “Khung năng lực”. Ở mỗi vị trí công tác khác nhau sẽ có một tập các “khung năng lực” tương ứng và được đánh hệ số quan trọng khác nhau. Ví dụ ở vị trí quản lý, tổ chức đòi hỏi nhà quản lý phải có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng này không đòi hỏi ở vị trí nhân viên thông thường. Mối tương quan giữa “khung năng lực” với vị trí công tác được chúng tôi gọi là “Biểu đồ khung năng lực”, một số tài liệu gọi là “Từ điển khung năng lực” hay “Từ điển năng lực .

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực