Hợp tác để tạo nên thành công!

"Trong quá trình trải nghiệm thực tế vận hành quản lý, đánh giá KPI trên phần mềm, iHCM khá thân thiện khi sử dụng, các tính năng đáp ứng nhu cầu thực tế người dùng, đặc biệt có thể sử dụng trên các thiết bị di động. Qua phần mềm, cấp lãnh đạo có thể nắm bắt kịp thời tất cả các chỉ tiêu, kết quả trong quá trình thực hiện mục tiêu của công ty mọi lúc, mọi nơi. Hơn nữa, các báo cáo truy xuất từ iHCM nhanh chóng, giúp Ban lãnh đạo Sài Gòn Food đánh giá xu hướng và có hành động khắp phục kịp thời để đảm bảo xuyên suốt quá trình vận hành mục tiêu."

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực