Để đạt được thành công trong kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng được những mục tiêu chiến lược cho không chỉ doanh nghiệp mà còn mỗi nhân viên của mình. Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức xây dựng, liên kết các mục tiêu riêng lẻ của nhân viên với mục tiêu chung và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, cụ thể hơn giúp các nhà lãnh đạo quản lý, chia sẻ mục tiêu - công việc, tương tác và huấn luyện nhân viên ngay trên bảng mục tiêu và công việc.

Biểu đồ kim tự tháp chiến lược - iHCM

Tất cả các hành động của cá nhân liên kết với tầm nhìn của doanh nghiệp theo mục tiêu và KPI

Dưới đây là những tính năng chi tiết của phân hệ mục tiêu và công việc trong hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM.

Mục tiêu

 • Thiết lập mục tiêu: quản lý, chia sẻ mục tiêu của lãnh đạo với nhân viên căn cứ quy trình doanh nghiệp.
 • Giao mục tiêu SMART: không có KPI, phân nhóm hoặc không phân nhóm theo thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard).
 • - Phân quyền mục tiêu: theo các mức độ chia sẻ khác nhau.
 • - Thư viện mục tiêu: có sẵn 1000 mục tiêu được phân loại khoa học theo 103 vị trí công tác khác nhau để hỗ trợ nhà quản lý giao mục tiêu cho nhân viên.
 • - Cách nhìn mục tiêu: có 02 cách nhìn mục tiêu theo dạng bảng  Kanban và chi tiết giúp các nhà quản lý dễ dàng theo dõi công vệc của nhân viên một cách khoa học và hệ thống.
 • Tương tác: ngay trên bảng mục tiêu giữa những người liên quan
 • - Dashboard hiển thị tiến độ: mục tiêu của mình và nhân viên theo số lượng và phần trăm.
 • - Hiển thị thông báo: mục tiêu và phản hồi đến email/điện thoại theo thời gian thực cho những người liên quan.

Mục tiêu và công việc

Công việc

 • - Thiết lập công việc: quản lý, theo dõi công việc từ những mục tiêu đã đặt ra.
 • - Kẻo thả Drag & Drop: tiến độ công việc trên bảng công việc Kanban.
 • - Mức độ ưu tiên: đặt công việc mức độ ưu tiên theo các cấp (trung bình, thấp, cao).
 • - Yêu cầu hỗ trợ phối hợp: công việc với những người có liên quan.
 • - Dashboard hiển thị tiến độ: công việc của mình và nhân viên dưới quyền theo số lượng và số giờ hoàn thành công việc.
 • - Tương tác phản hồi: ngay trên bảng công việc giữa những người liên quan.
 • - Thông báo công việc và tương tác: gửi thông báo đến email/điện thoại cho những người liên quan. Người dùng tự thiết lập quy trình nhận thông báo.

Mục tiêu và công việc

Phân hệ này là một thành phần của giải pháp "Quản trị hiệu suất".

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực